Listopad 2008

Neklid ve východní a jihovýchodní Evropě

9. listopadu 2008 v 16:36 DĚJEPIS

Neklid ve východní a jihovýchodní Evropě

Mezi významné ruské literární představitele první poloviny 19. století patřili A. S. Puškin a N. V. Gogol. V listopadu 1830 došlo ve Varšavě k povstání, které bylo však ruskými vojsky potlačeno.
-
V Rusku vládl i nadále na počátku 19. století carský absolutismus. Ruský car Alexandr I. zemřel roku 1825, v prosinci téhož roku se děkabristé v Petrohradě neúspěšně pokusili o státní převrat.
Děkabristé byli petrohradští důstojníci, kteří nesouhlasili s carským absolutismem. Na počátku 19. století ovládali Turci celý Balkánský poloostrov, kde docházelo k častým povstání Srbů a Řeků.
V roce 1830 vzniklo Řecké království. Území Polska připadlo po Vídeňském kongresu Rusku. Baron G. G. Byron byl významný anglický spisovatel, který pomáhal Řekům v jejich boji proti osmanské nadvládě, díky němu našli Řekové vojenskou podporu u západní Evropy. Rusko bylo ochráncem pravoslavného řeckého a slovanského obyvatelstva na Balkánském poloostrově před Turky.

Síly revoluce

Po smrti cara Alexandra I. roku 1825 nastupuje na trůn Mikuláš I. a je nucen čelit povstání děkabristů. Povstání děkabristů požadovalo zrušení samoděržaví a vydání ústavy. Hnutí na podporu Řeků nakonec zasáhlo i rakouského a ruského panovníka, a tak roku 1830 získávají Řekové nezávislost.
Španělské kolonie v Latinské Americe po krvavých bojích v dvacátých letech 19. století dosáhly nezávislosti. Návrat Bourbonů na francouzský trůn s sebou přinesl snahy o znovunastolení absolutistické monarchie.
Vytvořené Belgické království se stává neutrálním státem. Povstání děkabristů bylo krutě potlačeno pro svou potenciální nebezpečnost. Řecké povstání začalo roku 1821 bojem proti osmanské;turecké nadvládě.
Do Řecka však proudily davy dobrovolníků, ochotných podpořit jejich boj za svobodu - mezi jinými lord George Gordon Byron, vrcholný umělecký představitel romantismu.
Francouzský král Karel X. rozpustil sněmovnu, zavedl cenzuru a omezil volební právo a zapřičinil tím tzv. červencovou revoluci (1830), která jej sice sesadila z trůnu, ale monarchie byla podržena.
Novým králem se po Karlu X. stal Ludvík Filip Orleánský. S velkým ohlasem se setkala červencová revoluce v Belgii, tato země záhy vyhlásila samostatnost. Mocnosti Svaté Aliance jsou samy nuceny čelit vlastním povstáním - například polské povstání.

Jan Hus

9. listopadu 2008 v 16:34 ČEŠTINA
Jan Hus -referát
Mistr Jan Hus (asi 1369/1370 Husinec – 6.7. 1415 Kostnice)

Jan Hus
( 1371 - 1415 )
Jan Hus, jihočeský rodák z Husince u Prachatic, vystudoval nejdříve artistickou fakultu, na níž dosáhl hodnosti mistra svobodných umění, potom bohosloví a stal se knězem. Působil jako univerzitní profesor a byl zvolen také rektorem univerzity. Ve své učitelské funkci psal hlavně latinsky. Významné bylo jeho kazatelské působení v kapli Betlémské od r. 1402. V kázáních neváhal kritizovat bohaté církevní hodnostáře i rozmařilost zámožného panstva. Jeho kázání strhovala lid, měšťany i nižší šlechtu a působila radikálně na jejich názory. Kazatelna neznamenala pro Husa jen místo, odkud rozjímal o náboženských otázkách, byla mu veřejnou tribunou, z níž často zněly vášnivé výzvy k posluchačům a slova obracející se k nejpalčivějším časovým otázkám.
Když začal Hus na kázáních vystupovat stále ostřeji, zesílily proti němu útoky církevní vrchnosti, které měly nebojácného kazatele umlčet.

Napětí mezi Husem a jeho odpůrci vyvrcholilo roku 1412, kdy betlémský kazatel vystoupil nebojácně proti kramaření s odpustky. Když došlo v Praze k pouličním bouřím proti prodavačům odpustků, uvalil papež na Husa přísnou klatbu, spojenou s interdiktem (zákazem konat v Praze církevní obřady). Hus však odmítl papeži poslušnost a odvolával se na Kristovo učení. V této kritické chvíli se od Husa odvrátil král Václav IV, který až do té doby, zejména vlivem královny Žofie, přál Husovi a jeho stoupencům. Hus proto opustil Prahu a uchýlil se ke svým příznivcům na Kozí hrádek a Krakovec. Tam psal svá česká díla a jako dříve kázal venkovskému lidu. Na jaře roku 1414 vyzval císař Zikmund Husa, aby se ospravedlnil před církevním koncilem svolaným do jihoněmecké Kostnice. Koncil jej nařkl z kacířství a zástupci církve ho žádali, aby své učení odvolal a podřídil se autoritě církve. Přitom byl obviňován z názorů, které nikdy nehlásal. Protože však i po dlouhém věznění, tělesných útrapách a duševních bojích vytrval ve svém přesvědčení, koncil odsoudil jeho spisy jako kacířské a Hus byl dne 6. července 1415 upálen na hranici.

Církevní spisy:
O církvi-jedna z největších kritik církve
Výklad virery, desatera a páteře - výklad tří modliteb, bojuje proti zániku českého jazyka
Postila- toto dílo sepsal, když měl zakázáno působit v kapli Betlémské, je to soubor jeho kázání.