Duben 2008

ROPA

20. dubna 2008 v 18:57 CHEMIE
ROPA

Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva, kam dále zahrnujeme uhlí a zemní plyn. Původně se tato surovina označovala jako nafta (z perského slova \"nafátá\" což znamená \"vytékati\"), ale protože u nás se jedna pohonná hmota nazývá \"motorová nafta\", zkráceně se říká \"nafta\", která se z ropy vyrábí, docházelo k záměně části za celek, byl pro surovinu zvolen název používaný v polštině a ve východním Slovensku.
V němčině se tato surovina označuje \"Erdoel\", anglický název je \"Petroleum\" nebo \"Crude oil\". Poslední název se používá častěji v americké odborné literatuře.
Ropa je směsí plynných, kapalných a tuhých sloučenin, kde drtivou většinu tvoří uhlovodíky. Dále jsou zastoupeny kyslíkaté sloučeniny (tzv. naftenové kyseliny. odvozené od cyklopentanu a cyklohexanu), sirné sloučeniny (merkaptany, sulfan, sulfidy, disulfidy - alifatické, cyklické, sulfonové kyseliny apod. Sloučeniny dusíku jsou zastoupeny např. pyridinem a jeho homology, dále tzv. porfyriny, což jsou složité molekuly , kde chelatovou vazbou jsou vázány kovy jako je např. vanad. poslední skupinu tvoří tzv. vysokomolekulární sloučeniny, což jsou složité molekuly, obsahující nasycené kruhy, aromatické kruhy, sirné, dusíkaté a kyslíkaté atomy, společně s kovy, jako je vanad a nikl.
Uhlovodíky jsou plynné, kapalné i tuhé (parafín, ceresin), alifatické uhlovodíky s rovným nebo rozvětveným řetězcem, často připojené na nasycené nebo aromatické kruhy... Ropa neobsahuje nenasycené uhlovodíky.
O vzniku ropy existují dvě skupiny teorií:
a) anorganická teorie: uhlovodíky vznikaly reakcí vody s karbidy kovů
reakci oxidu uhelnatého s vodíkem (reakce Fischer-Tropschova)
kosmické teorie, vycházející z poznatku, že atmosféra některých planet je tvořena vodíkem a uhlovodíkovými plyny
b) organické teorie: ropa vznikala rozkladem nahromaděného organického materiálu, převážně živočišného a na přeměnách se podílely mikroorganismy (aerobní, později anaerobní), tlak , teplota, radioaktivní záření, katalytický účinek některých hornin...Nejdříve vznikal tzv. kerogen (nerozpustný v organických, rozpouštědlech, dalším vývojem se z něj vytvořil bitumen (rozpustný v organických rozpouštědlech).
Dnes se dává přednost organické teorii. Ropa se většinou nachází v tzv. naplaveninách a jen výjimečně ve vyvřelinách. Komplikace při identifikaci působí to, že ropa je kapalina, která působením horotvorných procesů migrovala, procházela propustnými horninami, některé skupiny látek se zde mohly zachytit jako při sloupcové chromatografii a tím se zkresluje složení rop. Někteří autoři připouštějí obě teorie, což by umožňovalo vysvětlit rozdíly ve složení rop.

New York

20. dubna 2008 v 18:54 ANGLIČTINA
New York is the biggest city in the USA. Is situated in the East coast by the Atlantic ocean. There live 7 million people, but the whole metropolitan area is counted 17 million people. The city is called "The Big Apple". It is as a apple with a grub. New York is the biggest city of Czech imigrants, too.
New York has five major parts : Manhattan, Queens, the Bronx, Staten Island and Brooklyn. The black quarter - Harlem - is in northern part of Manhattan
History
The original inhabitants were Indians. The oldest part - Manhattan Island - was bought from the Indians by the Dutch in 1625 for goods worth 25 American dollars. The original names was New Amsterdam, but in 1644 the British settlers renamed it New York. The name is from the brother of the English King Duke from York.
New York was the first capital of the United States from 1785 to 1790.
New York is an important industrial city an business centre. There are 4 airports, for example J.F. Kennedy or La Guardia. New York has the largest subway system in the world.
Half of city's population is either foreign born or has a foregn born parent. New York is notorious for its crime. There are gang and homeless people living in the streets.
Manhattan
The island is washed by two rivers the East River and the Hudson River. It is considered the "neart" of the city. Manhattan was built on a modern plan of streets and avenues. Streets run east-west and avenues north-south. 42 street is between the Down town and Up town and between West side and East side is 5 avenue. Wall street is the centre of banking industry.
Famous park is Central Park where also rock concerts take place. Times square located on the west side of Manhattan and has been associated with the New Year's Eve celebration for New Yorkers.
In Manhattan is famous skyline. Skyscrapers are an interesting as the building is a small city itself. Highest skyscraper the World Trace Center built in 1973, is 417 m high and has 110 storeys.
Beautiful skyscrapes in New York are the Empire State Building. Located at 5th Avenue & 34th Street, for forty years the tallest building in the world. There are two observation towers, which offering spectacular panoramic views of New York.
The most worldknown is Brooklyn Bridge, other bridges are Manhattan and William bridge.
Brodway is the centre of cultural life, there is cinemas, theatres, clubs of music.
The Statue of Liberty is in Liberty Island and it is the gift from France to the people of the USA in 1886. It is a symbol of hope and freedom.
For traveling is in the city the subway system, railroads, more expensive cab etc.

Pro fixtu

5. dubna 2008 v 14:06 Věrný návštěvník

//<![CDATA[ //]]>

Keltové

5. dubna 2008 v 13:39 DĚJEPIS
Keltové
Keltové, neboli Galové, jak se jim říká, byli skupinou indoevropských kmenů, jejichž počátky sahají k mladobronzové kultuře popelnicových polí mezi Čechami a tehdejší Francií. Počátky rozšiřování Keltů po Evropě se datují přibližně k 5.- 4. století před naším letopočtem, kdy můžeme s jistotou doložit expanzi keltských skupin v severozápadních Alpách. Ve 4.-3. století před naším letopočtem ovládali postupně Itálii, Karpatskou kotlinu, Balkánský poloostrov a Malou Asii. Po omezení moci se pak soustředí hlavně ve střední Evropě. Stali se důležitou etnickou částí pro vznik anglických a francouzských národů. Vytvořili vyspělou laténskou kulturu, jakož i ve vynálezech předběhli svoji dobu, když keltská společnost využívala nástroje, jako mlýnek na obilí, rychlý hrnčířský kruh či v zemědělství radlice. Již roku 390 př.n.l. Keltské kmeny pod vlivem přelidnění starých sídlišť a pod nátlakem germánského ohrožení opouštějí Podunají a Porýní a postupují směrem do horní Itálie. Po obsazení některých měst se Keltové usazují v Pádské nížině, která se tak stává východiskem pro jejich další expanze. Po prvních srážkách mezi Kelty, postupujícími ze severní Itálie, a Římany dochází kolem roku 390 př.n.l. k rozhodující bitvě u řeky Allia. Po zdrcující porážce Římanů se Galům pod vedením náčelníka Brenna otevřela cesta k Římu. Porážka Říma umožnila italským kmenům Volsků, Aequů, Etrusků a Herniků sestoupit z Apenin k pobřeží Kampánie. Galové se také zapletli do druhé punské války (218-201 př. n.l.). Při pochodu na Řím Hannibal spoléhal na podporu nespokojených římských spojenců, ale v tomto směru se přepočítal. Na jeho stranu se přidaly jen některé italské kmeny a v severní Itálii Galové, ale venkovské obyvatelstvo ho nevítalo. Hannibal se tak dostal v Itálii do izolace. Dalším střetnutím pro Kelty byla Galská válka proti Gaiusovi Juliusovi Caesarovi. V té v letech 58 - 51 př. n.l. dobyl Galii až k řece Rýnu. Události těchto let zapsal Gaius Julius Caesar do své knihy Zápisky o válce galské. Výsledkem těchto bojů bylo začlenění Galie do Římské říše. Novou hranicí, která však byla stále ohrožována ze strany svobodných germánských kmenů, se stává řeka Rýn. Na přiložené mapě jsou pak znázorněny galské kmeny ( napsané červeně ) v okolí Paříže a Caesarovo tažení k dobytí Galie ( modré šipky ). Keltská kultura byla považována za jednu z nejvyspělejších až do doby, kdy počátkem našeho letopočtu Římané a Germáni vytlačili laténskou Keltskou kulturu ze střední Evropy. V Británii a Irsku se naproti tomu drželi na svém území a rozvíjeli svoji kulturu dále. V sídlištích, které jsou na svou dobu moderně opevňována, vznikají řemeslné dílny a technicky vyspělá výroba způsobuje, že mizí individuální umělecké pojetí výroby. Keltové také jako jedni z prvních začali razit mince, přičemž vzhled je různý s měnícím se způsobem ražby. Pro všech mince je však typické schematické pojetí, přičemž zobrazení na mincích symbolizují moc a mytologické výjevy. Rozkvět keltské společnosti jako takové byl pozastaven přibližně okolo roku 1 př.n.l. útoky germánských kmenů ze severu. Samotná Galie pak zaniká, když jí její panovník v roce 273, Esuvius Tetricus, zradil před rozhodující bitvou proti římským jednotkám.
//<![CDATA[ &lt;!-- google_ad_client = "pub-7766158119174271"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text"; google_ad_channel = "9583221120+7862089930"; google_color_border = "FFFFFF"; google_color_bg = "33ccff"; google_color_link = "33ccff"; google_color_text = "ffff99"; google_color_url = "33ccff"; //--&gt; //]]>

Lucemburkové na českém trůně 1

5. dubna 2008 v 13:38 DĚJEPIS
Lucemburkové na českém trůně
Mezivládí (interregnum) ( 1306 - 1310 )
- po smrti Václava III. vymírají přemyslovci po meči; zůstaly po něm čtyři sestry a nevlastní matka Eliška Rejčka
- Anna si vzala Jindřicha Korutanského
- Eliška v klášteře ( sv. Jiří na Pražském hradě )
- Markéta ( 9 ) a Anežka ( 10 ) zřekli se nároku na trůn
- šlechta zvolila Annu s J.Korutanským
- po půl roce jsou vyhnáni
- provdali Elišku Rejčku za Rudolfa Habsburského
· "Král kaše" - šetří, jí jen ovesnou kaši
· 1307 umírá ( zřejmě rakovina žaludku )
- přivolán J.Korutanský ( i s rytíři )
- nakonec chtějí provdat Elišku Přemyslovnu ( Jindřich z Lipé, Jan z Vantenberka, Jindřich z Rožmberka )
- o radu žádají Petra z Aspeltu ( rádce Václava II. )
→ císařem Jindřich VII. Lucemburský
- chtějí jeho bratra Walrama (- opilec, sukničkář -) - byl jim vymluven
- nakonec syn Jindřicha VII. Jan ( 14 let )
→ 1310 svatba ve Špýru
Lucemburkové
Jan Lucemburský ( 1310 - 1346 )
- korunován na Pražském hradě Petrem z Aspeltu
- problémy s českou sebevědomou šlechtou
- donucen podepsat inaugurační diplom
→ Eliška nesouhlasí
- Jan = "král cizinec"
- začíná prchat do ciziny, do Čech jen pro peníze
- 1318 narozen syn Václav a Jan natrvalo do ciziny
- Jan "rytířská koruna Evropy"
- výborný diplomat
- připojil Chebsko trvale k Českým zemím
- připojil velkou část Lužice a Slezska
- 1323 odvezl Václava do Francie a Elišce sebral Loket
- Eliška do kláštera ( Jan Volek - biskup Zbraslavského kláštera )
- Jan se znovu oženil s Beatrix Bourbonskou Þ pro syna získal korunu říšskou ( 1346 )
VáclavÞ Karel IV. (1346 - 1378 )
- učitel Pierre de Ronsieres ( pozdější papež Kliment )
- žena Blanka z Valois
- Václav na Karla
- ve 13 letech - markrabství moravské
- v 15 letech v čele vojska u San Felice
- 1334 - otcem poslán do Čech Þ první cesta do Zbraslavi - hrob matky
- 1344 - arcibiskupství ( Kliment VI. ) - 1.arcibiskup Arnošt z Pardubic
- 1346 bitva u Kresčaku → jeho otec Jan zemřel
- kralevic Karel → králem českým
- životopis Vita Caroli
- nechal přestavět Pražský hrad
- bazilika sv. Víta → chrám sv. Víta ( 1344 - 1929 ) ( Matyáš z Arrasu → Petr Parléř )
- 1355 - korunován císařem
- chtěl učinit Prahu srdcem Evropy
- založil osm univerzit
- 1348 - Pražská univerzita
· Staré město pražské
· říšská univerzita
· určitý počet lidí z kraje
· rozhodují čtyři hlasy:
1. národ český
2. národ polský
3. národ německo - saský
4. národ německo - bavorský
- založil Nové město pražské ( dříve jen Hradčany, Staré město pražské, Malá strana )
· pravoúhlé ulice široké na dva vozy
· jednopatrové domy, kamenné - když do půl roku → 10 let bez daní Þ hlavně
němečtí řemeslníci
- postavil mnoho hradů ( malíř M.Theodoric )
· Karlštejn - pokladnice na říšské korunovační klenoty
· Radyně
· Kašperk
· Hofburk
- postavil most přes Vltavu = "Karlův most" 1 3 5 7 9 7 5 3 1
- klášter Emauzy - staroslovanská tradice
- "Země koruny české" - Horní a Dolní Lužice, Braniborsko, Slezsko, Čechy, Morava,
Bavorsko
- manželky:
1. Blanka z Valois ( 1323 - 1348 )
2. Anna Falcká ( 1349 - 1353 )
3. Anna Svídnická ( 1353 - 1362 )
4. Alžběta Pomořanská ( 1363 - 1378 Karlova smrt )
- děti: mnoho dcer a synů - Václav IV. ( A.S. )
- Zikmund Lucemburský ( A.P. )
- fanaticky věřící → 1/3 státu v "církevních rukách"
→ krize církve - Konrád Waldhauser - reforma církve
- problémy při výchově Václava - korunován na českého krále ve 2 letech Þ velice rozmazlený → nenávidí vládnutí
- závěť: rozdělení říše (= osudová chyba =) - Václav IV. Čechy a Moravu
Zlatá bula Karla IV. či aurea bulla byla vydána roku 1356 císařem Karlem IV. Tato byla nejdůležitějším ústavním dokumentem Svaté říše římské ve středověku. Platila až do jejího zániku v roce 1806. Její název pochází z toho, že k ní je připojena zlatá pečeť Karla IV. Byla sepsána v latinském jazyce.Zlatá bula zpečeťovala práva kurfiřtů při volbě římského krále. Král měl od nynějška být volen hlasem většiny a nikoli souhlasem všech kurfiřtů. Nadále však menšina, která krále nevolila, musela předstírat, že se na volbě nakonec všichni shodli. Po své volbě měli být králové papežem korunováni na císaře. Krom toho Zlatá bula stanovovala, aby se kurfiřti scházeli jednou do roka a společně se radili s císařem. Bula zakazovala městské spolky. Kurfiřtům byl tento titul přiznán dědičně, dostali právo razit mince, celní právo a právo výkonu soudní pravomoci. Zlatá bula Karla IV. potvrzovala výjimečné postavení českého krále v rámci říše, jak bylo ustanoveno roku 1212 ve Zlaté bule sicilské, a dále je rozšiřovala.
Václav IV. ( 1378 1419 )
- spory s církví, šlechtou, měšťanstvem
- obklopuje se "milci" ( měšťanští patolízalové )
- Zikmund Huler ( Cheb ) - vlastní Orlík
- neplní povinnosti krále →
NENÁVIST ŠLECHTY
- tvrdá protikrálovská opozice "Panská jednota"
- 1394 - zajali krále a odebrali mu hrady a kutné hory
→ jeho bratr Jan Zhořelecký ho vykoupil ( nadělal si dluhy, ale V.IV. mu je nikdy
nesplatil ) pod podmínkou, že bude pečovat a starat se o stát
- neplní

- zasahuje do církevních záležitostí →
NENÁVIST CÍRKVE
- arcibiskup Jan z Jenštejna - Václavův dobrý přítel - pili, chodili spolu do nevěstinců = žili bohémský život
→ Jan - rakovina žaludku → polepšení Þ vzájemná nenávist s Václavem IV.
- v Kladrubském klášteře zemřel opat - arcibiskup Jan dal dosazení nového opata na starost generálnímu vikáři Janu z Pomuku
→ Václav se rozzlobil - chtěl dosadit jednoho z milců → oba pozváni na hrad
( tušili zradu - vzali si vojáky ) → bitka →arcibiskup utekl, Jan z Pomuku
zajat - zemřel při mučení ( tělo tajně svrženo z Karlova mostu - našli ho
cisterciáci, pohřbili ho a rozhlásili umučení )
- Václav IV. trpěl psychickou chorobou a byl alkoholik
- jeho bratr Zikmund Lucemburský - usiloval o Čechy
→ 1402 zajal Václava ve Vídni → chtěl, aby V. podepsal vzdání čes. království
→ česká šlechta pomohla Václavovi utéct
- Pražská univerzita - v čele církevní hodnostáři
· Jan Hus + Jeroným Pražský Þ Dekret kutnohorský
· 1409 - podepsán Václavem IV.
· 1410 - v čele filosof. fakulty Jan Hus - pak rektorem
- Václav IV. titul římského krále
- 1410 mu byl odebrán → po něm uherský král Zikmund
- Za Václava IV. - Karolinská gotika
- dostavění mostecké věže
- vystavěna Betlémská kaple
- hrad Točník
- dokončen Týnský chrám
- za Václava IV. krize ( hlavně v oblasti sociálně - náboženské )
- 1419 - vyvrcholení krize Þ 1.pražská defenestrace (- novoměští radní vyhozeni z okna -)
→ Václav IV. - zemřel na mrtvici