Rozmach českého státu za posledních Přemyslovců

29. ledna 2008 v 16:08 |  DĚJEPIS
Rozmach českého státu za posledních Přemyslovců
Vláda Přemysla Otakara I.(1197-1230)ukončila období vnitřních bojů o český trůn. Zlatá bula sicilská, kterou r.1212 tento panovník získal, pozvedla prestiž vládnoucího přemyslovského rodu, ale také posílila postavení českého státu vůči panovníkům Svaté říše římské. Ve střední Evropě se začala utvářet skutečná přemyslovská velmoc.

Za vlády Václava I.(1230-1253)se otevřely stříbrné doly v Jihlavě. V době , kdy již evropské zásoby stříbra byly z velké části vyčerpány, se Jihlava významným, bohatým městem.
Václavu I.se podařilo úspěšně čelit nájezdům Mongolů(=tatarů), vedených chánem Batú. Ti postupovali k východu, přes Polsko, vpadli r.1241 na Moravu, ale na českých hranicích byli odraženi. Prošli Moravou a vyplenili ji, pronikli na Slovensko, zpustošili Uhry. Po smrti chána Batú se stáhli do jihoruských stepí(Zlatá horda).
Dvůr Václava I. byl již dvojjazyčný-vedle českého jazyka se zde ozývala i němčina. Stal se střediskem rytířské kultury-častými hosty byli minnesängři a trubadúři, kteří opěvovali hrdinské činy udatných rytířů a krásu ctnostných dam. Pořádaly se hony a turnaje. Vymezovala se elitní vrstva společnosti, pro kterou tato zábava byla určena-vyšší a nižší šlechta.
Sestrou Václava I. byla sv.Anežka Čeká(svatořečena byla r.1989). Uvedla do země chudý řád žebravých mnichů-františkány a jejich ženskou obdobu klarisky. Založila ženský klášter sv.Františka, u kterého byl otevřen špitál. Stala se zakladatelkou jediného českého řádu-křížovníků s červenou hvězdou, jejich úkolem bylo pečovat o staré a nemocné.
Vrstevnicí sv.Anežky byla Zdislava z Lemberka, rovněž známá svou charitativní činností, byla také svatořečena.
Přemysl Otakar II.(1253-1278) získal sňatkem s o mnoho starší Markétou Babenberkovnou Horní a Dolní Rakousy. Výhodnými smlouvami připojil ke svému území i Štýrsko, Korutany a Kraňsko(dnešní Slovinsko). Jeho moc sahala od Krkonoš až k Jaderskému moři.
Na dědictví po Babenbercích si však činil nárok i uherský král Bela IV. Z rodu Arpádovců.
V bitvě u Krassenbrunnu na Moravském poli r.1260 nad ním Přemyl Otakar II.zvítězil. Poté se rozvedl s Markétou Babenberkovnou, jež mu uvolnila ruce odchodem do kláštera, a oženil se r.1261 s Bélovou vnučkou Kunhutou Uherskou. Ta mu porodila o deset let později následníka trůnu Václava II.
K českému státu připojil Přemysl Otakar II. I Chebsko, jež původně patřilo Šlaufům. Na papežovu žádost podnikl křížovou výpravu proti pohanským Prusům k Baltu, založil zde hrad Královec (dnešní Kaliningrad). Stal se nejslavnějším a nejmocnějším panovníkem ve střední Evropě.
Přemysl Otakar II. Byl silným dominantním panovníkem. Za jeho vlády se rozvíjelo zemědělství, řemesla a obchod. Podporoval kolonizaci, založil 25 královských měst. Bohatství mu plynulo i ze stříbrných dolů v Jihlavě. Pro svou udatnost, bohatství nádheru, jíž se obklopoval, byl nazýván králem železným a zlatým.
Snažil se však omezit rostoucí moc šlechty. Některá královská města nebo kláštery proto zakládal n území, jež měly v dědičném držení významné šlechtické rody, narušil tak jejich celistvost a získal kontrolu (např. klášter Zlatá koruna a nebo město České Budějovice na území jihočeských Vítkovců). Vysoká česká šlechta na panovníka zanevřela, do čela odboje proti králi se postavily mocné rody Rýzmburků a Vítkovců, v jejich čele stál Záviš z Falkenštejna. Povstání šlechty sice Přemysl Otakar II. Porazil, ale nepřátelství panstva se mu stalo osudným v bitvě proti římskému králi.
V roce 1273 byl zvolen na uvolněný trůn Svaté říše římské téměř neznámý hrabě Rudolf Habsburský. Vlastnil jediný hrad Habsburk nad řekou Aare v dnešním Švýcarsku. Král železný a zlatý Přemysl Otakar II. věřil, že získá císařskou korunu pro sebe ,silný a mocný český král byl však pro říšskou šlechtu i pro papeže nepřijatelný. Rudolf Habsburský si hned po svém nástupu na říšský trůn začal nárokovat alpské země, označil je za říšskou odúmrť a požadoval po Přemyslu Otakaru II. Jejich navrácení. Vznikla válka, která byla rozhodnuta r.1278 u Suchých Krut na Moravském poli. V bitvě, jež měla charakter božího soudu, byl Přemysl Otakar II. Zrazen vlastní šlechtou a v boji zahynul. Alpské země připadly na více než šest století Habsburkům.
Následník českého trůnu Václav II. Byl v době smrti svého otce ještě dítětem. Římský král Rudolf Habsburský ustanovil nad jednotlivými částmi Českého království správce. Sám i ponechal Moravu,Čechy spravoval Václavův strýc a poručník Ota Braniborský a Opavsko Václavova matka Kunhuta. Nastalo jedno z nejtrudnějších období v dějinách českého státu, Braniboři zemi drancovali, loupili, vyváželi ze země vše cenné. Vypukl hladomor. Následník trůnu byl vězněn n hradě Bezděz a později odvlečen do Braniborska. Stal se rukojmím svého strýce a poručníka, jenž následníku trůnu nezajistil ani základní vzdělání.
V této zoufalé situaci se spojila česká šlechta s městy na obranu státu. Vykoupila z braniborského zajetí r.1283 kralevice Václava a dosadila ho n český trůn. Zemi opustila braniborská vojska, Morava byla opět připojena k Čechám. České šlechtě se tak podařilo vyvést zemi ze zmatků, upevnila tím své postavení a posílila svůj politický vliv.
Václav II. (1278-1305)měl v roce svého nástupu na trůn (1283) 12 roků, a potřeboval tedy nutně rádce. Stal se jím představitel nejmocnějšího šlechtického rodu v Čechách Záviš z Fakenštejna z rodu Vítkovců-muž, který kdysi vedl odboj panstva proti Václavovu otci Přemyslu Otakaru II. Záviš z Falkenštejna se oženil s královnou-vdovou Kunhutou, získal nezměrnou důvěru mladičkého Václava a obnovil pořádek v zemi. Jeho všemocné postavení v zemi vyvolalo závist, vznikla opozice, již podporoval římský král Rudolf Habsburský a jeho dcera Guta, manželka Václava II. Záviš byl obžalován z úkladů vůči králi, byl zajat a pod hradem Hluboká r.1290 popraven. Václav se jen těžko vzpamatovával ze ztrát otcovského přítele.
Za Václavovi vlády se znovu upevnila pozice českého státu ve střední Evropě. Václav byl obratným diplomatem a schopným vládcem. České země opět rozkvetly a zbohatly. Byly otevřeny stříbrné doly v Kutné Hoře. Patřily k nejbohatším dolům v Evropě, téměř polovina těžby evropského stříbra pocházela z kutnohorských dolů. V roce 1300 byl z podnětu krále vydán zákoník-Ius regale montanorum-který stanovil pravidla týkající se těžby a výnosů z ní, ale obsahoval i pravky sociální péče o horníky. V témže roce začaly italští (=vlašští) mincovníci razit v Kutné Hoře ve Vlašském dvoře pražské groše. Ty se pro svou kvalitu staly vyhledávaným platidlem v celé střední Evropě.
Bohatství užíval král jak ke zvelebení svého dvora tak i celé země. Obklopoval se přepychem a nádherou, ale také básníky a učenci, toužil založit v Praze univerzitu. Král, jemuž bylo v mládí odepřeno vzdělání, znal dobře Bibli a údajně skládal milostnou poezii.
Václavovi byla nabídnuta polská královská koruna. Václav II. Se oženil s Piastovnou Eliškou Rejčkou (Richenzou) a v Hvězdně byl korunován za polského krále.
V roce 1301 vymřel v Uhrách rod Arpádovců. Opět část uherské šlechty, v čele se slovenským magnátem Matúšem Čákem Trenčianským, nabídla korunu mocnému českému králi. Václav II. Ji přijal pro svého syna Václava, jenž jako uherský král přijal jméno Ladislav V. Zakrátko však proti němu vznikla v Uhrách silná opozice, podporovaná papežem a římským králem, kteří se obávali závratného vzestupu českých králů. Václav II. Svého syna z Uher odvezl.
Uprostřed složité situace r.1305 Václav II.ve svých 34 letech zemřel. Na trůn nastoupil šestnáctiletý Václav III. (1305-1306). Koruny uherské se vzdal, ale byl rozhodnut uhájit polskou korunu. Soustředil velké vojsko a vytáhl na sever uklidnit odboj polské šlechty, vedené Vladislavem Lokýtkem z vedlejší větve Piastovců. Zastavil se v Olomouci a zde byl 8.srpna 1306 úkladně zavražděn. Pachatelé vraždy nebyli odhaleni, zůstal utajen i její motiv. Tragickou smrtí Václava III. Vymřel rod Přemyslovců po meči.
Přemyslovci
Přemysl I. (král od 1198) 1197-1230
Václav I. 1230-1253
Přemysl II.Otakar 1253-1278
Václav II. (1300-1305 král polský) 1278-1305
Václav III. (1301-1305 král uherský) 1305-1306
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama