Dopis krále Přemysla Otakara II. polským knížatům

29. ledna 2008 v 16:23 |  DĚJEPIS
Dopis krále Přemysla Otakara II. polským knížatům
jaro 1278
Prozkoumávajíce pátráním obezřelého rozumu rozličné druhy národů, shledali jsme, že národ širé Polsky jest nám mnohem podobnější a že mezi veškerými zeměmi světa jest našim končinám, které řízením božím spravujeme, mnohem příbuznější, a to týmiž znaky podobnosti. Souhlasí s námi souzvukem řeči; druží se k našim zemím nejbližším místním dotykem bez jakéhokoliv vzdálenostního odstupu; tmelí jej s námi i jednota krve a souvisí s námi poutem příbuznosti; a konečně shledává se mezi Jeho a Naší Jasností ta shoda podobnosti, že její synové i my ze zřídla téže žíly slavně prýštíme. Vycházejíce ze zřetele takové úvahy, z pravých důvodů a z pravé stezky prozíravosti, došli jsme k onomu rozpoložení mysli a k tomu jsme nabádáni přirozenými radami, abychom vznešená knížata, pány, rytíře a veškerý lid Polsky, které ona ve svém náručí objímá a zahřívá, provázeli blahovůlí těsnější obliby, s nimi se radovali v prospěchu a chvěli v neštěstí, jim si přáli býti záštitou a horlili o ustavičný vzrůst jejich cti a slávy. Z takové také úvahy nám plyne velká důvěra a povstává a pochází nezlomná naděje, že vás máme bez obav vyhledati v nutné záležitosti a že nám s radostí poskytnete podpory a přispějete pomocí. Nuže, když pan Rudolf, římský král, nejsa spokojen s tím, že nám odňal naše země, a plana dosud zlou touhou zlomyslnosti, vře mocnějším dychtěním více nás urážeti a když jsme nyní dosud nečinnou mysl vyburcovali k mužnému odporu proti němu a když chceme jako hráz mocí své ruky odporovati jeho urážlivým drážděním a útiskům: tím snažněji si od vaší lásky vyprošujeme, abyste nám ráčili přijíti na pomoc s mohutným, jak se sluší vaší výtečnosti, průvodem ozbrojeného vojska, a to tím způsobem, že budete o příštích letnicích v našem městě Opavě pohotově, kdež vás i vaše lidi dáme v téže době svými slavnostními posly slušně přivítati a čestně před náš majestát provoditi. Avšak abyste nám k tomu poskytli podpory, nemá vás vésti jenom zmíněná rozvaha, nýbrž i vydatný důvod druhého důkazu, ježto kdyby se stalo, a budiž to daleko, a my byli řečeným králem uvrženi v porobu, nenasytné jícny teutonské volněji by se rozvíraly a neřestné ruce by lehčeji napřáhly až do samé země svou škodlivou dychtivost. Jsme totiž vám a zemím vašim jakoby pevným předhradím spolehlivé obrany; ale kdyby snad ono nemohlo odolati, a Bůh to odvrať, před vzhledem zuřícího napadení, můžete srozuměti, že by vám a vašim poddaným hrozila velká nebezpečí, ježto nevázaný hlad po vlastnictví nebyl by spokojen tím, že si toliko nás podrobil, nýbrž rozchvátil by vaše statky a na vás nadto by se vložil nesnesitelnými útrapami úzkosti. Ó jakými trýzněmi teutonskými by byla utlačována opovrhovaná početnost vašeho národa, ó jakého tvrdého otroctví by musila podstoupiti svobodná Polska, ó pod jakou pohromou by umdlévalo veškerenstvo vašeho národa! - zajisté jest dosti nasnadě proti tomu se obrátiti a vy můžete více hlásati, než se sluší nám sdělovati. Pročež spějte k naší pomoci, spějte a projevte svou moc a pomoc účinně k odvrácení plamene požáru dosud vzdálenějšího, připouštějíce, že bude rozvážnější zabrániti začátkům, dokud zhoubnost ohně příliš nepřevýší vzdorování nebojácného, a že ten, kdo hájí sousední dům, aby neshořel, chrání i svůj vlastní příbytek. Mimoto nedávno Naše Jasnost postřehla, že řečený král Rudolf nejen se snaží odvrátiti vás radami po svých poselstvech od přátelství našeho a od poskytnutí pomoci, nýbrž ještě zasíti mezi nás koukol plevele různic. Z toho důvodu snažně žádáme, abyste nedopřávali sluchu jeho našeptáváním, neboť chcete-li dobře rozuměti, nebylo by vám to k slávě, ale spíše ke škodě, nýbrž naopak abyste vytrhli radostně a mocně na pomoc nám, kteří jsme z rodu vašeho národa, prozíravou úvahou si všímajíce, že pomáháte-li nám, sobě pomáháte a že když nám prokážete posilu spojenecké věrnosti, také my vynaložíme proti vašim protivníkům moc našich sil a že vám mocně přispějeme, nechť by vašimi protivníky byli sami křesťané či pohané. Mimoto uvěřte všemu, jsouce vzdáleni jakékoliv pochybnosti, cokoliv vám o tom posel z naší strany sdělí.
Dáno v Praze atd.
Podle překladu K. Doskočila v práci Listy a listiny z dějin československých 869-1938, Praha 1938, str. 24-25.
POZNÁMKA: V bitvě na Moravském poli u Suchých Krut byl však náš král Přemysl Otakar II. poražen a v boji padl. Polská pomoc nepomohla proti zradě z vlastních řad.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama